فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر محمدحسن پنجه شاهی؛ دکتری مهندسی شیمی از انگلستان و استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.16.fa
برگشت به اصل مطلب