فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
سردبیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر حمید ابریشمی؛ استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.18.fa
برگشت به اصل مطلب