فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
عضو تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر مرتضی محمدی اردهالی؛ دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.19.fa
برگشت به اصل مطلب