فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
دکتر الله مراد سیف عضو هیئت تحریریه، استاد دانشگاه امام حسین ع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/6 | 
دکتر الله مراد سیف عضو هیئت تحریریه استاد دانشگاه امام حسین ع
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.34.fa
برگشت به اصل مطلب