فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
دکتر اسدالله فرزین وش، عضو هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
دکتر اسدالله فرزین وش؛ دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.20.fa
برگشت به اصل مطلب