فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
دکتر کریم اسلام لوئیان، عضو هیئت تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
دکتر کریم اسلام لوئیان، استاد اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.25.fa
برگشت به اصل مطلب