فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه دکتر عبدالرسول قاسمی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
دکتر عبدالرسول قاسمی، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.30.fa
برگشت به اصل مطلب