فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- هیات تحریریه
دکتر سید ابوالقاسم امامزاده عضو هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
دکتر سید ابوالقاسم امامزاده، دانشیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه آزاد
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find.php?item=1.41.31.fa
برگشت به اصل مطلب