فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی- اخبار نشریه
انتشار شماره‌ی جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 شماره پاییز ۱۳۹۹ چاپ شد
شماره زمستان ۱۳۹۹ در مرحله صفحه بندی می باشد

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی:
http://iiesj.ir/find-1.43.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب